سلام عزیزان همه باهم بخوانیم

که امشب شب عشقه که امشب شبه عشق، آسمون سنگ میزنم امشبو بارون بزنه، هرکیو تو کوچه ببینم میگم اون جون من،نرگسو خبر میکنم عطرشو امشب بیاره، یالا پاشو بیا پیش من یالا، 

Comments

Be the first to post a comment

Post a comment